Greek Embassies and Consulates in Djibouti

1 Greek Embassies and Consulates in Djibouti

Greece
Greek Consulate in Djibouti, Djibouti

Honorary Consulate of Greece in Djibouti
P. 1188, Djibouti, Djibouti

City Djibouti
Phone (00253) 351581
Fax (00253) 356508